โครงการห้องสมุด…พี่ให้น้อง ปี 11

โครงการห้องสมุด…พี่ให้น้อง จัดโดย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดสร้างห้องสมุดใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจาน หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำจาน กระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  โดยโครงการห้องสมุด….พี่ให้น้อง จัดติดต่อมาเป็นปีที่ 11 

Read more

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   วันพฤหัสบดีที่ 20 กค. 60 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมอินทนิล

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

วิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ รศ.ดร.มาลี กาบมาลา ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิต และผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สกอ.และให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

Read more

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักศึกษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักศึกษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี

Read more