กิจกรรมส่งความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดย น.ศ สารสนเทศฯ ม.ร.ส

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์  ชั้นปีที่1 เพื่อที่จะจัดทำโครงการส่งความสุขให้น้องๆ

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนริมน้ำ โดยจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะการคิดและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ