อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวเอพร  โมฬี
นางสาวเอพร โมฬี
นางสาวอมรรัตน์  แซ่กวั่ง
นางสาวอมรรัตน์ แซ่กวั่ง
นางสาวปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว
นางสาวปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
นายสุพัฒน์  สีระพัดสะ
นายสุพัฒน์ สีระพัดสะ
นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์
นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์
นางสาวธณิศา  สุขขารมย์
นางสาวธณิศา สุขขารมย์