อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาวเอพร  โมฬี
นางสาวเอพร โมฬี
นางสาวอมรรัตน์  แซ่กวั่ง
นางสาวอมรรัตน์ แซ่กวั่ง
นางสาวปิยะรัตน์  ภิรมแก้ว
นางสาวปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว
นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์
นางสาวกชพรรณ นุ่นสังข์
ดร.ธณิศา  สุขขารมย์
ดร.ธณิศา สุขขารมย์