นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและปลูกฝังวินัยจราจร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์จัดโครงการหมวกกันน็อก…..สำคัญอย่างไรกับชีวิต และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวการณ์เป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ทั้ง ๒ โครงการนี้มีการบูรณาการกับรายวิชาสัมมนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ทำให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านทฤษฎีในห้องเรียนมาปฏิบัติจริง ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลและให้คำปรึกษา โครงการหมวกกัน น็อก…..สำคัญอย่างไรกับชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวินัยจราจรให้กับนักศึกษาเพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา ส่วนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวการณ์เป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจของภาวการณ์เป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการเป็นผู้นำองค์กรอย่างสร้างสรรค์และทักษะการมีภาวะผู้นำที่ดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๗ คน ในโครงการดังกล่าวได้เชิญวิทยากร นายพูนชิต คำลุน พนักงานประจำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย และ จ.ส.อ. จักรพงษ์ ขำจิตร ตำแหน่งนายสิบยุทธการ หน่วยงาน ศฟกอ.ทบ.4 และบรรณารักษศาสตร์ และคณะ มาให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป