โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต

  • โครงสร้างหลักสูตร จำแนกเป็น 3 หมวด ดังนี้
1)  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า  33 หน่วยกิต
     – กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
     – กลุ่มมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
     – กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
     – กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า       85 หน่วยกิต
     – กลุ่มวิชาเนื้อหา 78 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาบังคับ  กำหนดให้เรียน 54 หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
     – กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

  รายวิชาในหมวดต่างๆ

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
  – กลุ่มภาษาและการสื่อสาร   กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Study Skill
3(3-0-6)
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3(3-0-6)
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
English Basics
3(3-0-6)
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้
English for Application
3(3-0-6)

 กลุ่มมนุษยศาสตร์

  • เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญา
    กับชีวิต
    1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา
Buddhadasa Studies
3(3-0-6)
GED2002 ปรัชญากับชีวิต
Philosophy and Life
3(3-0-6)
GED2003 การพัฒนาตน
Self Development
3(3-0-6)
GED2004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
3(3-0-6)

 – กลุ่มสังคมศาสตร์

เลือกเรียนอย่างน้อย    6   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก
Global Society and Living
3(3-0-6)
GED3002 วิถีไทย
Thai Living
3(3-0-6)
GED3003 กฎหมายกับสังคม
Law and Society
3(3-0-6)

 – กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กำหนดให้เรียน    9   หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
3(3-0-6)
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
3(3-0-6)
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต
Computer and Life
3(2-2-5)

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จำนวนไม่น้อยกว่า   85 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเนื้อหา   78 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ        กำหนดให้เรียน   54 หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
ILS0101 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ในบริบทของสังคม
Information and Library Science in Social Context
3(3-0-6)
ILS0102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information Technology for LifeLong Learning
3(2-2-5)
ILS0201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resources Development
3(2-2-5)
ILS0202 การวิเคราะห์สารสนเทศ1
Information Analysis 1
3(2-2-5)
ILS0203 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1
Cataloging  of Information Resources 1
3(2-2-5)
ILS0205 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 2
Cataloging of Information Resources 2
3(2-2-5)
ILS0301 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
3(2-2-5)
ILS0302 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Information Services and Dissemination
3(3-0-6)
ILS0303 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศและบรรณารักษ์
English for Information Specialists and Librarians
3(3-0-6)
ILS0304 แหล่งสารสนเทศ
Information Resources
3(3-0-6)
ILS0305 พฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
User Behavior and Information Needs
3(3-0-6)
ILS0401 การบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
Library and Learning Resources Center Administration
3(3-0-6)
ILS0501 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
3(2-2-5)
ILS0502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information System Analysis and Design
3(3-0-6)
ILS0503 การจัดการระบบฐานข้อมูล
Database System Management
3(2-2-5)
ILS0504 ห้องสมุดดิจิทัล
Digital Library
3(3-0-6)
ILS0601 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Research in Information  and Library Science
3(3-0-6)
ILS0602 สัมมนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Seminar on Information and Library Science Profession
3(3-0-6)
 กลุ่มวิชาเลือก   กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า    24    หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
ILS0103 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
The Management of Information Resources on the Internet
3(2-2-5)
ILS0204 การวิเคราะห์สารสนเทศ 2
Information Analysis 2
3(2-2-5)
ILS0206 การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์
Periodicals and Newspapers Management
3(2-2-5)
ILS0306 การจัดการจดหมายเหตุ
Archival Management
3(3-0-6)
ILS0307 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
Reading and Reading Promotion
3(3-0-6)
ILS0308 การจัดการสารสนเทศการท่องเที่ยว
Tourism Information Management
3(3-0-6)
ILS0309 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน
Office Information Management
3(3-0-6)
ILS0310 การเขียนเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ
Writing for Communication in Information Work
3(3-0-6)
ILS0311 การจัดการสารสนเทศธุรกิจ
Business Information Management
3(3-0-6)
ILS0312 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ
Customer Relationship Management in Information Work
3(3-0-6)
ILS0313 การสอนสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Teaching in Information and Library Science
3(3-0-6)
ILS0402 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3(3-0-6)
ILS0505 การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล
Digital Media Design and Development
3(2-2-5)
ILS0506 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Web Design and Development
3(2-2-5)
ILS0507 เครือข่ายสังคมในงานสารสนเทศและห้องสมุด
Social Network  in Information Work and Libraries
3(2-2-5)

– กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

กำหนดให้เรียน    7     หน่วยกิต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา    7      หน่วยกิต                 
     ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรณีที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแทน
สหกิจศึกษา       7        หน่วยกิต 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
ILS0701 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Co-Operative Education
1(45)
ILS0702 สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
6(560)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    7     หน่วยกิต     
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
ILS0703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Preparation for Professional Internship  in Information and Library Science
2(90)
ILS0704 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Professional Internship in Information and Library Science
5(450)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า      6    หน่วยกิต
    ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี     ตามความสนใจ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว