โครงการห้องสมุด…พี่ให้น้อง ปี 11

โครงการห้องสมุด…พี่ให้น้อง จัดโดย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดสร้างห้องสมุดใหม่ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำจาน หมู่ที่   2   บ้านบ้านน้ำจาน กระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  โดยโครงการห้องสมุด….พี่ให้น้อง จัดติดต่อมาเป็นปีที่ 11