คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

– กลุ่มภาษาและการสื่อสาร                                                    12      หน่วยกิต 

รหัส                   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                            น(ท-ป-ศ)

GED1001       สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                 3(3-0-6)
                          Information Study Skill

   ความสำคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าและแหล่งสารสนเทศอื่น ทักษะการรับรู้สารสนเทศ การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

GED1002       ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                              3(3-0-6)
                          Thai for Communication
    ศึกษาภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์  ทั้งหลักการ ทฤษฎีและการปฏิบัติ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จากการอ่าน การฟังสารต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถนำเสนอความรู้ที่ได้ตามขั้นตอนและรูปแบบของการนำเสนอด้วยการเขียนและการพูด

GED1003       ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                       3(3-0-6)
                          English Basics

    พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน สามารถฟังและเข้าใจข้อความหรือบทสนทนาได้ โดยใช้กลยุทธ์การฟังที่เหมาะสม เน้นความสามารถในการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร สามารถพูดบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง และอธิบายเรื่องราวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถอ่านและวิเคราะห์โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนได้ สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจเนื้อเรื่องและการสรุปใจความสำคัญ สามารถเขียนข้อความสั้นๆ และสามารถใช้พจนานุกรมประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GED1004       ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                   3(3-0-6)
                          English for Application

เรียนรู้กลวิธีในการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะในการเรียนรู้วิชาการในศาสตร์ของตน การสมัครงานและการทำงานในองค์การ ด้านการอ่านเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ และตีความจากสิ่งที่อ่าน ด้านการเขียนเน้นการเขียนความเรียงทางวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าจากแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสม ด้านการฟังเน้นการสรุปความ และแปลความหมายจากสิ่งที่ได้รับฟัง     ด้านการพูดเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาและการพูดโดยฉับพลันในชีวิตประจำวันได้

– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษา  หรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา

รหัส                   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                   น(ท-ป-ศ)

GED2001       พุทธทาสศึกษา                                                     3(3-0-6)
                          Buddhadasa Studies

    ศึกษาคำสอน วิธีคิด และกระบวนการเรียนรู้ของท่านพุทธทาส ปณิธาน 3 ประการ     ในการให้ศาสนิกเข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งซึ่งเป็นที่สุดแห่งศาสนาของตน การทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา การนำเพื่อนมนุษย์ให้ออกเสียจากวัตถุนิยม การประยุกต์คำสอน และวิธีปฏิบัติตามทางของท่านพุทธทาสสู่การดำรงชีวิตที่สมถะ เรียบง่าย และพอเพียง

GED2002       ปรัชญากับชีวิต                                                      3(3-0-6)
                           Philosophy and Life

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและกลุ่มลัทธิปรัชญา แนวทางในการดำเนินชีวิตและทำงานตามแนวปรัชญาและศาสนา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้การบูรณาการทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

GED2003       การพัฒนาตน                                                          3(3-0-6)
                           Self Development
    พฤติกรรมมนุษย์ สาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีทางจิตวิทยา  เพื่อการวิเคราะห์ตนเอง การวิเคราะห์ตนเองเพื่อการพัฒนาตนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและทักษะชีวิต     การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ การรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมส่วนรวม การประเมินผลการพัฒนาตนเองเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

GED2004       สุนทรียศาสตร์                                                                 3(3-0-6)

                   Aesthetics

                   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่า และความงามท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม การรับรู้คุณค่าและการสัมผัสความงามและการแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ รับรู้        และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เช่น ความงามในด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ตลอดจนความงามของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์

– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

    กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย                                                   6      หน่วยกิต

รหัส                   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป-ศ) 

GED3001       วิถีโลก                                                                      3(3-0-6)
                          Global Society and Living

                    การดำรงอยู่ของมนุษย์ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงโลก สถานการณ์ด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโลกที่ส่งผลกระทบต่อประชากรโลกและประเทศไทย การปรับตัวของประเทศไทยในการเป็นประชาคมโลกและประชาคมอาเซียน

GED3002       วิถีไทย                                                                     3(3-0-6)

                   Thai Living
    โครงสร้างและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ เอกลักษณ์ของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม การรับรู้สิทธิหน้าที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

GED3003       กฎหมายกับสังคม                                                         3(3-0-6)
                          Law and Society

    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ชีวิตและสังคม สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลตามกฎหมาย พื้นฐานความรับผิดในทางแพ่งและในทางอาญา กระบวนการยุติธรรมของไทยตามประมวลกฎหมาย และวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและสังคม เช่น กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เป็นต้น

    – กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

      กำหนดให้เรียน                                                                    9      หน่วยกิต

รหัส                    ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                                 น(ท-ป-ศ)

GED4001       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต                                            3(3-0-6)
                           Science for Quality of Life

     กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์   และเทคโนโลยี ศึกษาสาเหตุ ผลกระทบ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดูแลตนเองตามสุขอนามัย ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

 GED4002      การคิดและการตัดสินใจ                                                  3(3-0-6)

                   Thinking and Decision Making

หลักการ คุณค่าของการคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด การพัฒนาทักษะการคิดแบบต่างๆ เช่น การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้เหตุผล การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น เทคนิควิธีและเครื่องมือในการคิดและการตัดสินใจ การสื่อสารความคิดสู่บุคคลอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

GED4003       คอมพิวเตอร์กับชีวิต                                                      3(2-2-5)
                          Computer and Life

บทบาท ความสำคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคม ปฏิบัติการและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการแสวงหาความรู้และสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สารสนเทศ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    85  หน่วยกิต
    –  กลุ่มวิชาเนื้อหา        78  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชาบังคับ            54  หน่วยกิต
รหัส   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
ILS0101   สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ในบริบทของสังคม
Information and Library Science in Social Context
3(3-0-6)
     ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สังคมสารสนเทศและสังคมความรู้ ผลกระทบของสารสนเทศที่มีต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการผลิต การแพร่กระจาย การแสวงหา การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศในสังคม นโยบายสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ บทบาทของวิชาชีพสารสนเทศในการจัดบริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต จริยธรรมวิชาชีพและการศึกษาทางสารสนเทศ
ILS0102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Information Technology for LifeLong Learning
3(2-2-5)      
     ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเรียนรู้ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในงานห้องสมุดเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ILS0201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
Information  Resources Development        
3(2-2-5)      
     ความหมาย ประเภทและรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศ การศึกษาผู้ใช้ การสำรวจความต้องการของผู้ใช้ การวางแผนและจัดทำนโยบาย การเลือก การใช้เครื่องมือช่วยในการเลือก   แหล่งผลิตและจำหน่าย การบริหารงบประมาณ การประเมินคุณค่า การจัดหา การสั่งซื้อแบบออนไลน์ การบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ การจำหน่ายออก และการฝึกปฏิบัติ
ILS0202 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1
Information Analysis 1
3(2-2-5)      
     แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์สารสนเทศ หลักเกณฑ์ทั่วไปในการวิเคราะห์สารสนเทศ การสร้างระเบียนรายการสารสนเทศ มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศ การจัดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ การกำหนดหัวเรื่อง คำสำคัญ และการกำหนดเลขเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ILS0203 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 1
Cataloging of Information Resources 1
3(2-2-5)
     ความหมาย และความสำคัญของการทำรายการสารสนเทศ คู่มือที่ใช้ในการทำรายการ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การบันทึกรายการหนังสือภาษาไทยในรูปแบบมาตรฐาน AACR II
ILS0205   การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 2 Cataloging of Information Resources 2 3(2-2-5)
     การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศประเภทไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทยและอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ของ MARC และการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการทำรายการ
ILS0301   การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ
Information Storage and Retrieval
3(2-2-5)
     ความหมาย ความสำคัญ กระบวนการจัดเก็บ และการค้นคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศจากฐานข้อมูล  และอินเทอร์เน็ต  การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ
ILS0302   การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
Information Services and Dissemination
3(3-0-6)
     ความหมาย ความสำคัญ ประเภท รูปแบบการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ หลักการและวิธีการจัดการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ ความร่วมมือและเครือข่ายการบริการห้องสมุดและเผยแพร่สารสนเทศ คุณสมบัติและบุคลิกภาพที่ดีของผู้ให้บริการสารสนเทศและผู้ใช้บริการ ความต้องการการบริการ จริยธรรมในงานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
ILS0303   ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศและบรรณารักษ์
English for Information Specialists and Librarians
3(3-0-6)
      หลักการและทฤษฎีการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนในงานสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
ILS0304   แหล่งสารสนเทศ
Information  Resources
3(3-0-6)
    ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ และแหล่งสารสนเทศ สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การประเมิน การเลือกการเข้าถึง      แหล่งสารสนเทศ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย
ILS0305   พฤติกรรมผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศ
User Behavior and Information Needs

3(3-0-6)

 

     แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสารสนเทศ จิตวิทยาบุคคลและองค์กร ความต้องการ    และการแสวงหาสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้สารสนเทศของบุคคล    และองค์กร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ แรงจูงใจ พฤติกรรมปัจเจกบุคคลในการแสวงหาสารสนเทศ พฤติกรรมความต้องการสารสนเทศกับการจัดการห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ILS0401 การบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
Library and Learning Resources Center Administration
3(3-0-6)
    หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ การจัดองค์กร การประกันคุณภาพ การกำหนดนโยบาย การจัดการเงิน พัสดุครุภัณฑ์บุคลากร อาคารสถานที่ การจัดสำนักงาน งานสารบรรณ การจัดการเอกสาร และการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและภาวะผู้นำ
ILS0501 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer Programming
3(2-2-5)
    หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และหลักไวยากรณ์สำหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่งหรือฝึกการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
ILS0502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
Information  System Analysis and Design
3(3-0-6)
     หลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ วงจรการวิเคราะห์ระบบ        การจัดหาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบสารสนเทศ วิธีการวิเคราะห์และการออกแบบระบบ ระบบเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ บำรุงรักษาระบบ การประเมินผลระบบ และการทำเอกสารระบบ
ILS0503   การจัดการระบบฐานข้อมูล
Database System Management
3(2-2-5)
    แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลและฐานข้อมูล ประเภทและโครงสร้างของฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมฐานข้อมูล ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และการประยุกต์ฐานข้อมูลสำหรับงานสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศ
ILS0504   ห้องสมุดดิจิทัล
Digital Library
3(3-0-6)
    ความหมาย ความสำคัญ ประเภท รูปแบบและพัฒนาการของห้องสมุดดิจิทัล  การจัดการและพัฒนาทรัพยากรดิจิทัลเพื่อให้บริการ การออกแบบการจัดเก็บ การเข้าถึง และการบริการห้องสมุดดิจิทัล มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล นโยบายที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุดดิจิทัล การบริหารจัดการและการประเมินผลห้องสมุดดิจิทัล
ILS0601   การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Research in Information and Library Science
3(3-0-6)
    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย การเลือกปัญหา  การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์ การปริทัศน์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบการวิจัย เครื่องมือการวิจัย การใช้สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงการวิจัยและรายงานเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้ จริยธรรมของนักวิจัย
ILS0602   สัมมนาทางวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Seminar on Information and Library Science Profession
3(3-0-6)
    ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสัมมนา หลักการจัดและกระบวนการจัดสัมมนา กำหนดหัวข้อสัมมนา กรณีศึกษา การวางแผน การเตรียมการ วัสดุอุปกรณ์   และเครื่องมือ จัดสัมมนา การดำเนินการระหว่างสัมมนา การดำเนินการหลังสัมมนา การประเมินผลการสัมมนา   การวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหาในการจัดสัมมนา
กลุ่มวิชาเลือก   เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                       24 หน่วยกิต
   
รหัส   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
ILS0103   การจัดการทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
The Management of Information Resources on the Internet
3(2-2-5)
      แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต การจัดการการจัดระบบ การจัดเก็บและค้นคืน การบริการ การใช้สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า
ILS0204     การวิเคราะห์สารสนเทศ 2
Information Analysis 2        วิชาบังคับก่อน : ILS0202 การวิเคราะห์สารสนเทศ 1
Prerequisite  : ILS0202 Information Analysis 1
3(2-2-5)
     การวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ  การสร้างตัวแทนเนื้อหาสาระ ของสารสนเทศ โดยระบบการจัดหมวดหมู่ ภาษาดรรชนี รูปแบบและมาตรฐานของภาษาดรรชนี สำหรับการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ   ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

ILS0206

 

  การจัดการวารสารและหนังสือพิมพ์
Periodicals and Newspapers Management
3(2-2-5)
     ความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ ประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเลือก การจัดหา การเตรียม การจัดเก็บ การบริการวารสาร  และหนังสือพิมพ์ การจัดทำเครื่องมือสืบค้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ และบริการวารสารและหนังสือพิมพ์
ILS0306   การจัดการจดหมายเหตุ
Archives Management
3(3-0-6)
      ความหมาย ความสำคัญ บทบาทของจดหมายเหตุและหน่วยงานจดหมายเหตุ การจัดหา จัดเก็บ จัดระบบ บริการและเผยแพร่ และสงวนรักษาจดหมายเหตุ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการจดหมายเหตุขององค์กร กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจดหมายเหตุ      ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจดหมายเหตุกับห้องสมุด

ILS0307

 

 

 

การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
Reading and Reading Promotion 

3(3-0-6)

 

     ความหมาย ความสำคัญของการอ่าน กระบวนการอ่าน ระดับการอ่าน จิตวิทยาการอ่านของเด็กและผู้ใหญ่ ปัญหาและการแก้ปัญหาการอ่าน กิจกรรมและการจัดกิจกรรมส่งเสริม การอ่าน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน
ILS0308   การจัดการสารสนเทศการท่องเที่ยว
Tourism Information Management
3(3-0-6)
     ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต ประเภท และรูปแบบของสารสนเทศการท่องเที่ยว แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศการท่องเที่ยว การประเมินคุณค่า การจัดเก็บ รวบรวม สืบค้นและบริการสารสนเทศการท่องเที่ยว ผู้ใช้ การใช้สารสนเทศการท่องเที่ยว
ILS0309   การจัดการสารสนเทศสำนักงาน
Office Information Management

3(3-0-6)

 

     ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของสารสนเทศสำนักงาน บริบทของสารสนเทศสำนักงาน สารสนเทศสำนักงานกับการจัดการความรู้ วงจรชีวิตของเอกสาร การไหลเวียน ของสารสนเทศในองค์กร บทบาทของผู้จัดการสารสนเทศในองค์การ ระบบการจัดการเอกสาร และสารสนเทศ กระบวนการจัดการเอกสาร และสารสนเทศขององค์กร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศสำนักงาน
ILS0310   การเขียนเพื่อการสื่อสารในงานสารสนเทศ
Writing for Communication in Information Work
3(3-0-6)
     ความหมาย และรูปแบบของการเขียนและงานเขียน เพื่อการสื่อสารในงานห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ การเขียนย่อความ บทคัดย่อ บรรณนิทัศน์ การเขียนเพื่อ     การประชาสัมพันธ์ และการเขียนเชิงวิชาการ
ILS0311   การจัดการสารสนเทศธุรกิจ
Business Information Management
3(3-0-6)
     ความหมาย ความสำคัญ ขอบเขต ประเภท และรูปแบบสารสนเทศธุรกิจ แหล่งผลิตเผยแพร่และบริการสารสนเทศทางธุรกิจ การดำเนินงานธุรกิจสารสนเทศ การตลาด กลยุทธ์การตลาด การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา
ILS0312   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานสารสนเทศ
Customer Relationship Management  in Information Work
3(3-0-6)
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ลักษณะและความต้องการของลูกค้าในห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ประเภทและคุณภาพของการบริการ การดูแลลูกค้า กลยุทธ์และแนวโน้มในการบริการลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการ
ILS0313   การสอนสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Teaching in Information and Library Science
3(3-0-6)
    ความหมาย ความสำคัญของการจัดการความรู้ หลักการ รูปแบบ และกระบวนการ การจัดการความรู้  กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ การจัดการความรู้บุคคลและองค์กร การจัดการความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ กรณีศึกษา
ILS0402    การจัดการความรู้
Knowledge Management
 3(3-0-6)
    ความหมาย ความสำคัญของการจัดการความรู้ หลักการ รูปแบบ และกระบวนการ การจัดการความรู้  กรอบแนวคิดการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร การจัดการความรู้กับ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ กรณีศึกษา การจัดการความรู้บุคคลและองค์กร
ILS0505   การออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล
Digital Media Design and Development
3(2-2-5)
                     ความรู้เกี่ยวกับสื่อดิจิทัล องค์ประกอบ และหลักการออกแบบและพัฒนา การเตรียมเนื้อหา การประยุกต์ใช้โปรแกรมกราฟิก  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว  การนำเสนอและพัฒนาสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ และการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในงานห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ILS0506   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
Web Design and Development  
3(2-2-5)
    แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์ องค์ประกอบ โครงสร้าง  การออกแบบเว็บไซต์ การรวบรวมและการเรียบเรียงเนื้อหา  การพัฒนาและนำเสนอเว็บไซต์เพื่อการบริการ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ การประยุกต์เว็บไซต์กับงานห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ แนวโน้มและทิศทางการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ILS0507   เครือข่ายสังคมในงานสารสนเทศและห้องสมุด
Social Network in Information Work and Libraries
3(2-2-5)
    ความหมาย ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบของเครือข่ายสังคม ความสำคัญ     และวิวัฒนาการของสังคมออนไลน์ การสร้างและวิธีการใช้งาน การใช้เครื่องมือและเทคนิค  แนวปฏิบัติ ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมออนไลน์
           กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
                   1) สหกิจศึกษา
 
รหัส   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
ILS0701   เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-Co-Operative Education
1(45)
    กิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มีความรู้ เจตคติ แรงจูงใจ และบุคลิกภาพ เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ILS0702   สหกิจศึกษา
Co-Operative Education
วิชาบังคับก่อน : ILS0701 เตรียมสหกิจศึกษา Prerequisite  : ILS0701 Pre-Co-Operative Education
6(560)
    กรณีศึกษา และการปฏิบัติงานในห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 560 ชั่วโมง
                2) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                  
รหัส   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ)
ILS0703   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
Preparation for Professional Internship in Information and Library Science
2(90)
    กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
ILS0704   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์
Professional Internship in Information and Library Scienceวิชาบังคับก่อน : ILS0703 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                     สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ Prerequisite  : ILS0703 Preparation for Professional Internship in Information and Library Science
5(450)
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ หรือหน่วยงานสารสนเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง