ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา มีธรรมภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถแก้ไขปัญหาได้และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและงานวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
4. ส่งเสริมและฟื้นฟุทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม