ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information and Library Science

ชื่อปริญญา                 ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

Bachelor of Arts (Information and Library Science)

อักษรย่อปริญญา          ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

B.A. (Information and Library Science)

ปรัชญาของหลักสูตร

          บัณฑิตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สามารถจัดการสารสนเทศได้ด้วยคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. นักสารสนเทศในหน่วยงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
  2. นักวิชาการบรรณารักษ์
  3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  4. อาชีพอื่นๆ เช่น เลขานุการสำนักงานองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์หรือสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร