ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts  Program in Information and Library Science
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Information and Library Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Information and Library Science)
หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติดี
3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
แนวทางการประกอบอาชีพ
      บรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์หรือนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ อาชีพอื่นๆที่ใช้ความรู้ในงานสารสนเทศและงานบริการในแหล่งเรียนรู้
แนวทางการศึกษาต่อ
      หลังจากจบสาขาวิชาดนตรีสากล ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อในระดับ ปริญญาโท- ปริญญาเอกทางดนตรีทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้