ติดต่อ

ห้องพักอาจารย์สารสนเทศชั้น3

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้นที่ 3
272  ม.9  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84100
โทร. 077-913363  ต่อ 1153  โทรสาร. 077-913364