การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   วันพฤหัสบดีที่ 20 กค. 60 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุมอินทนิล