ประวัติสาขา

library-academics

ลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) เป็นหลักสูตรของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และได้ดำเนินการเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบัน

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งบทบาท ความรู้ ความสามารถของนักสารสนเทศ บรรณารักษ์ ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2552 จึงเป็นที่มาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

วัตถุประสงค์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีความรู้ความสามารถในการจัดการสารสนเทศ ห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
  • มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ ห้องสมุด หน่วยงานสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
  • มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  • มีภาวะผู้นำ เป็นผู้ใฝ่รู้ มีคุณธรรม ศรัทธาต่อวิชาชีพและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ