วิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหอสมุดใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คือ รศ.ดร.มาลี กาบมาลา ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิต และผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สกอ.และให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558