ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักศึกษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร นักศึกษา ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี

สาขานี้เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพบรรณารักษ์หรือนักสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์หรือนักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ อาชีพอื่นๆที่ใช้ความรู้ในงานสารสนเทศและงานบริการในแหล่งเรียนรู้