นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำและปลูกฝังวินัยจราจร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และ บรรณารักษศาสตร์จัดโครงการหมวกกันน็อก…..สำคัญอย่างไรกับชีวิต และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพภาวการณ์เป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทั้ง ๒

Read more